Kaptena

Hem / Kunskap

En djupdykning i olika typer av nyemissioner

Nyemissioner är en viktig del av företagets kapitalstruktur och används ofta för att finansiera tillväxt eller övervinna ekonomiska utmaningar.  

I den här artikeln kommer vi att utforska två vanliga varianter; företrädesemission och riktad emission. Vi kommer också gå igenom två ytterligare alternativ på hur företag får in pengar, nämligen aktieägartillskott och konvertibel. 

Företrädesemission 

Företrädesemission är den mest traditionella formen av nyemission. I denna process får befintliga aktieägare företräde att köpa de nya aktierna innan de erbjuds till allmänheten eller andra investerare. Detta skapar en känsla av lojalitet och delaktighet bland aktieägarna. Vid sämre ekonomiska förhållanden kan företaget erbjuda rabatter för att uppmuntra befintliga aktieägare att delta och därmed undvika utspädning. 

Riktad emission 

Skillnaden mellan en riktad emission och en företrädesemission är att i den riktade så får styrelsen, eller en extra bolagsstämma, välja vilka investerare eller företag som får förköpsrätt till de nya aktierna. Alltså kan man här frångå de befintliga aktieägarnas företrädesrätt.   

Oftast använder företag en riktad emission för att identifiera investerare som kan bidra med värdefull kompetens eller öppna dörrar för företaget. Även om detta kan leda till utspädning för befintliga aktieägare, brukar det upplevas som positivt eftersom det förväntas gynna företaget på lång sikt. 

 En riktad emission kan vara antingen extern, riktad mot nya investerare, intern, riktad mot befintliga aktieägare, eller en kombination av båda. 

Aktieägartillskott 

En alternativ strategi som bolag ibland väljer är aktieägartillskott. Till skillnad från en nyemission skapas inga nya aktier i denna process. Istället erbjuds befintliga aktieägare att skjuta till pengar till bolaget. Den här metoden används ofta när företaget snabbt behöver kapital och vill undvika den mer tidskrävande processen med att emittera nya aktier. Oftast förutsätter aktieägartillskott att samtliga aktieägare är med på det och skjuter till sin pro-rata-andel.  

 Det finns två sorters aktieägartillskott: villkorade och ovillkorade.  

Om du överväger ett aktieägartillskott för ditt företag och vill ha mer information, får du gärna kontakta oss på Kaptena för att diskutera dina behov och möjligheter.  

Konvertibel 

En konvertibel är ett lån med en möjlighet eller tvång om att konvertera lånet till aktier längre fram i tiden. Vi ser den här metoden användas mer och mer av onoterade bolag eftersom det är svårt att sätta en marknadsvärdering idag. En konvertibel brukar vara strukturerad så att investerare får rabatt i nästkommande emission som ofta är 1–2 år bort i tiden. Bolaget kan på det här sättet prova att vänta ut det nuvarande marknadsläget i hopp om att värderingarna eller bolagets verksamhet ska förbättras.  

Avslutande tankar 

Nyemissioner kan vara komplexa och kan därmed påverka aktieägare på flera olika sätt. Därför är det viktigt för alla involverade att förstå de olika typerna av nyemissioner och deras konsekvenser. För en djupare förståelse av ämnet, rekommenderar vi att läsa vår längre guide: ”Allt du behöver för att genomföra en nyemission”. Där får du en detaljerad inblick i processen så du kan fatta informerade beslut när det gäller hela processen.