Kaptena

HemKunskap / FAQ & Juridik

FAQ & Juridik

En försäljning av värdepapper till försäkring bör du alltid deklarera med öppet yrkande. Många glömmer bort att när du lägger in dina aktier i försäkringen uppstår en försäljning mellan dig och försäkringen som du äger. Det betyder att du måste betala kapitalvinstskatt på eventuell värdeutveckling som skett mellan det att du köpte aktierna själv och till dess du säljer/lägger in dem i försäkring. För att göra det ska du använda dig av Skatteverkets blankett K12 för okvalificerade onoterade tillgångar. Variationer kan uppstå, därför hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

I november bestäms avkastningsskatten för nästa år. Nivån på avkastningsskatten styrs av statslåneräntan. Skatt betalas på värdet vid ingången av året plus årets insättningar. Insättningar under första halvåret tas upp till beskattning med 100 procent medan insättningar under andra halvåret tas upp till beskattning med till 50 procent. Summan man får fram multipliceras i sin tur med summan av statslåneräntan per den 30 november året innan plus 1 procentenhet. Det finns också ett skattegolv, på 1,25 procent. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt bli just 1,25 procent. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 procent.

För 2024 är avkastningsskatten för kapitalförsäkringar 1,086 procent.

Försäkringsavgiften kan bestå av olika delar, en fast avgift och en procentuell avgift. Den procentuella avgiften baseras på det genomsnittliga värdet under aktuell period. Till det kommer en riskpremie för återbetalningsskyddet som innebär att om kunden avlider innan utbetalning påbörjats utbetalas 101 procent av depåvärdet till förmånstagaren. Riskpremien baseras på ålder (sannolikhet för dödsfall) och försäkringsvärdet. Riskpremien är låg, en 40 åring som sätter in en engångspremie på 100 tkr i 10 år där den årliga avkastningen är ca 3 procent betalar ca 16 kronor totalt.

Avkastningsskatt och försäkringsavgifter debiteras på följande sätt. Beloppen dras direkt ur din depå varför det alltid måste finnas tillräckligt med likvida medel i depån. Logga därför in på din depå med jämna mellanrum för att se att du har tillräckligt med likvida medel.

Februari: Debiteras avkastningsskatt för det aktuella året baserat på depåvärdet 202x-12-31. Då debiteras också försäkringsavgift (1/4-del av årsavgiften) och riskpremier för kvartal 4.

April: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 1.

Juli: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 2.

Oktober: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 3.

Det korta svaret är att ju mer information Kaptena har, desto tryggare blir vi med värderingen. Vi behöver prognoser/budget över bolagets utveckling och framtid. Har du t ex nyligen deltagit i en nyemission har du sannolikt fått ta del av ett informations memorandum (IM) eller annat material framtaget av bolaget som Kaptena behöver ta del av. Som kund behöver du också kunna bistå med en kontaktperson på bolaget som kan svara på frågor kopplade till bolagets utveckling.

Vi värderar alla våra kunders innehav löpande, minst en gång i kvartalet. Självklart kan det sker oftare än så om det framkommer ny värdedrivande information i bolagen. Kaptena uppmuntrar alla till att skicka in alla information de får del av, allt för att värderingen ska bli så korrekt som möjligt.
 
Ja det går bra under förutsättning att försäkringsbolaget och depåinstitutet godkänner innehavet. Det ställer också högre krav på kunden att bistå Kaptena med information om bolaget. Kontakta oss så tittar vi gärna på det.

Det beror på hur fort vi får den information vi behöver, ofta kan det ta 1 till 2 veckor. Har du redan en kapitalförsäkring genom oss tar det oftast kortare tid. Det är också viktigt att känna till att dina aktier och värdepapper, av Skatteverket, anses tillförda din försäkring först när de har bokats in i den och till det värde som gäller vid inbokningstidpunkten.

 

Kaptena använder sig av vedertagna värderingsmodeller. Beroende på vad det gäller för typ av bolag och tillgångsslag väljer Kaptena den eller de värderingsmodeller som ger den mest rättvisande bilden av marknadsvärdet.

Grunden är att du går miste om rösträtten. Men om du är den enda ägaren som äger aktierna genom försäkring kan du få en fullmakt att rösta av försäkringsbolaget, viket gäller för Idun och Nordnet. Finns det flera aktieägare är det enbart den största ägaren beviljas den rätten.

 

Du kan äga stamaktier, preferensaktier, optioner, obligationer, kapitalandelslån med flera. Hör av dig så tar vi reda på om du kan äga ditt värdepapper i försäkring och vilket försäkringsbolag som passar!

Kaptenas försäkringar passar framför allt privatpersoner som äger okvalificerade aktier och andra värdepapper där de förväntar sig en bra utveckling. Våra lösningar passar även företag som investerar i räntebärande värdepapper som ger god ränta och avkastning. Näringsbetingade andelar/aktier är skattefria för bolag till dess de noteras och därför passar företagsägda försäkringar inte. Men Kaptena har ett stort antal företagskunder som har valt försäkring av andra skäl, tex att de inte vill synas i aktieboken eller att de vill förbereda och planera sitt ägande i försäkring i god tid innan de näringsbetingade aktierna/andelarna noteras.

Avkastningsskatt och försäkringsavgifter betalas på försäkringens värde, oavsett om värdepappren stiger eller faller i värde. Som regel går också rösträtten förlorad när man äger aktier i försäkring.

Kaptena och många andra anser att kapitalförsäkring är den bästa ägarformen för framgångsrika investerare. Anledningen är att en kapitalförsäkring skyddar framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter mot 30 procent kapitalvinstskatt. Vinster, utdelningar och ränteintäkter blir alltså skattefria.

I stället för kapitalvinstskatt betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde. År 2024 ligger den på 1,086 procent. En kapitalförsäkring är därmed väldigt lik ISK som många känner till.

Kapitalförsäkringens fördelar styrs av hur väl de onoterade värdepapperna utvecklas. Ju bättre de utvecklas, desto större fördel blir det med en kapitalförsäkring.

Vi tar ett exempel för att visa på fördelarna:

300 000 kronor investeras i en onoterad aktie i slutet av mars. Efter två år noteras aktien och då har värdet på aktierna stigit till 750 000 kronor och ägare säljer dem på börsen. Vinsten blir då 450 000 kronor. I detta exempel har vi räknat med en linjär värdeutveckling över perioden.

Ägs aktierna på vanligt sätt där man betalar 30 procent skatt på vinsten innebär det en skatt på 135 000 kronor (750 000 – 300 000 x 30%).

Ägs aktierna i stället i en kapitalförsäkring slipper man vinstskatten, men inte avkastningsskatten. Den baseras på försäkringens värde vid ingången av varje år, plus årets insättningar. Insättningar som görs under årets första sex månader belastas med hel årsskatt medan insättningar som görs under de sista sex månaderna belastas med halv årsskatt. Man betalar avkastningsskatt för hela året. I vårt exempel ses den initiala investeringen som en insättning och belastas med hel årsskatt, 3 258 kronor (300 000 *1,086%).

Vid ingången av nästa år har värdet på aktierna i exemplet stigit till 423 000 kronor, vilket ligger till grund för det årets avkastningsskatt som uppgår 4 594 kronor (423 000 x 1,086%.) Vid nästa årsskifte har värdet stigit till 668 800 kronor och avkastningsskatten blir då 7 263 kronor (668 800 x 1,086%).

Den totala avkastningsskatten summers till drygt 12 275 kr. Jämför vi med kapitalvinskatten på 135 000 kronor framgår kapitalförsäkringens fördelar tydligt.

Men en kapitalförsäkring har inte bara fördelar

Vad händer om de onoterade aktierna inte utvecklas så bra som i exemplet? Avkastningsskatten skall ändå ska betalas. Den blir inte lika hög men kan ändå vara kännbar. Antar vi att värdet inte förändras alls under de två åren summeras den totala avkastningsskatten till 7 938 kronor.

I ovan exempel går break-even vid ett försäljningsvärde på cirka 327 460 kronor. En avkastning på drygt 9 procent över två år.

Vad händer om värdet går ned och man säljer med förlust? Antar vi att aktierna säljs för 250 000 kronor innebär det avkastningsskatten summeras till 7 373 kronor. Man får inte heller göra avdrag för förluster i en försäkring. Man kan alltså inte kvitta en förlust i en försäkring mot vinster utanför försäkringen, men det går att ta ut aktierna ur sin försäkring om man inte längre tror på bolaget.

I ovan exempel har vi använt avkastningsskatten för 2023 för alla beräkningar. Hur stor avkastningsskatten blir framöver vet vi inte. Den bestäms av statslåneräntans nivå i slutet av november varje år för nästkommande år. Avkastningsskatten beräknas i två steg enligt följande: Först beräknas det som kallas för schablonintäkt genom att summera statslåneräntan i slutet av november plus 1 procentenhet. Det finns också en lägre gräns, ett golv på 1,25 procent som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus 1 procentenhet blir lägre än 1,25 procentenhet tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 procent. Genom att multiplicerat schablonintäkten med 30 procent får man avkastningsskatten. Läs mer om statslåneräntan på www.riksgalden.se.

Äger du redan de aktier eller värdepapper som du avser att flytta in i en försäkring kommer det innebära en transaktion som du ska ta upp i din självdeklaration nästa år. Man kan nämligen inte bara flytta in aktier eller värdepapper till sin försäkring, utan man säljer dem. Försäljningen måste ske till marknadsvärde. Är ditt anskaffningsvärde för aktierna lägre än dagens marknadsvärde kommer det innebära att du realiserar en vinst. Den kommer beskattas med 30 procent kapitalvinstskatt på 5/6-delar av vinsten. Det är därför Kaptena alltid talar om att en kapitalförsäkring skyddar mot framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter.

Man kan endast ha okvalificerade aktier och värdepapper i kapitalförsäkring. Skatteverket har tydligt uttalat att kvalificerade andelar inte är tillåtna värdepapper i kapitalförsäkring. Med kvalificerade andelar menas aktier och värdepapper där ägaren omfattas av fåmansbolagsreglerna vid beskattning av vinster och utdelningar.

En kapitalförsäkring för onoterade värdepapper löper med avgifter. Läs mer om de på www.kaptena.se/pris-kapsure/. Försäkringsavgifterna dras av försäkringsbolaget kvartalsvis med 1/4-del av årsavgiften, och värdepappersavgiften faktureras av Kaptena Sverige AB årsvis i förskott. Avgifterna är inte avdragsgilla och påverkar ovan exempel. Antar vi en årlig försäkringsavgift på 1 procent innebär det en ytterligare kostnad om drygt 9 800 kronor för de två åren. Den totala kostnaden försäkringsägandet under två år summers då till drygt 22 100 kr. Jämför vi med kapitalvinskatten på 135 000 kronor framstår ändå kapitalförsäkringens fördelar tydligt.

I och med att både avkastningsskatt och försäkringsavgifter dras ur kapitalförsäkringen behöver det finnas likvida medel på likvidkontot som tillhör försäkringen för att finnas där vid avgifts- och skattedragningar. Därför råder Kaptena dig att alltid ha cirka 1 procents likvida medel av försäkringens värde på likvidkontot.

Om du som försäkringsägare skulle avlida behöver du inte oroa dig för att dina värdepapper försvinner. De övergår till den/de förmånstagare som du har utsett, vanligtvis make/maka/sambo och barn. Dessutom betalar försäkringsbolaget ut ytterligare 1 procent av försäkringens värde.

Innan du som kund fattar investeringsbeslut vill vi att du, för dig själv, bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter. Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Vi vill att du beaktar hållbarhet på samma sätt som övriga relevanta faktorer.

Bra miljöval och försäkringar

Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar. HÄR

Utdrag ur Kaptena Försäkringsförmedling AB:s ersättningspolicy

Hållbara investeringar 

I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna.

Bolaget anser att det är av största vikt att Bolagets anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

Som ett led i detta arbete har Bolaget beslutat att ett kvalitativt kriterium som ska vara uppfyllt för att personer som omfattas av denna policy ska vara berättigade till rörlig ersättning (i förekommande fall), är att det kunderna får information om hållbarhetsfrågorna. Då de anställda hos Bolaget i dagsläget endast har en väldigt liten del rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att den anställde lämnat information om hållbarhetsfrågorna.

Ja, du kan logga in i KapClear med BankId. Då kommer du kunna se alla dina innehav i KapClear-anslutna bolag. Du kommer också se bolag som du är bolagsföreträdare för.

Vi vill att det ska vara så säkert som möjligt för dig och bolaget, och BankiD är säkrare än användarnamn och lösenord.

Det kan bero på att bolaget som du äger aktier i inte är anslutet till KapClear. Kontakta bolaget och be det ansluta sig så du kan se dina onoterade aktier.
Det är bolaget och dess styrelse som är ansvarig för att aktieboken sköts korrekt. Därför tillåter vi endast styrelseledamöter att administrera aktieboken och skuldboken. Dock kan styrelsen utse dig till administratör.
BTA betyder betald tecknad aktie. Den tilldelas aktieägarna när bolaget gör en nyemission och används till dess nyemissionen, och de nya aktierna, är registrerad hos Bolagsverket.

KapClear är mycket mer än en aktiebok, vi kallar det för investerarbok. Man kan ansluta och ägarregistrera alla värdepapper som bolaget emitterar/ger ut, aktier, preferensaktier, teckningsoptioner och olika lån/skulder så som obligationer, konvertibler och andra lån. Våra kunder kallar KapClear för en CSD för onoterat.

Juridiska frågor

Ja, att du betalar 25 procent i skatt på utdelningar vittnar om att dina aktier är okvalificerade. Därför kan du också äga dem i kapitalförsäkring.

Ja, den så kallade utomståenderegeln säger att, om minst 30 procent av aktierna i ett bolag ägs av externa passiva personer sedan starten eller de senaste 5 åren och har rätt till lika utdelning, och som inte är närstående till någon av de som är aktiva i bolaget, blir samtliga aktier i bolaget okvalificerade. Det innebär att du kan äga dina aktier i kapitalförsäkring. Det innebär också att dina kollegor och er passiva investerare kan äga sina aktier i kapitalförsäkring.

Nej, du räknas som närstående till din syster och dina aktier kommer att vara kvalificerade och omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Till närstående räknas även far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn, även styv- och fosterbarn.
Hittar du inte svaret på dina frågor?
Kontakta oss med din fråga istället så
svarar vi så snabbt vi kan.
Hittar du inte svaret på dina frågor? Kontakta oss med din fråga istället så svarar vi så snabbt vi kan.